به اطلاع می رسانیم از تاریخ 15 شهریور 1401 تعرفه خدمات سامانه سایت ساز 1 2 3 برای کاربران عادی از 19 هزار تومان ماهانه و 198 هزار تومان سالانه به ترتیب به 28 هزار تومان ماهانه و 298 هزار تومان سالانه افزایش خواهد یافت؛ نمایندگان محترم نیز این اطلاعیه را به کاربران خود اطلاع دهند.