با توجه به افزایش ناگهانی تعرفه ثبت دامین ملی از 6000 تومان به 18000 تومان ناچار به افزایش تعرفه شدیم اما فقط 4000 تومان افزایش تعرفه داریم و از تاریخ 28 تیر 1400 تعرفه‌ی ساخت سایت در سامانه‌ی سایت ساز 1 2 3 و تمامی نمایندگان این مجموعه به شرح ذیل می‌باشد :

  • تعرفه ماهانه از 15000 تومان به 19000 تومان
  • تعرفه ۶ ماهه از ۸۵۰۰۰ تومان به ۱۱۴۰۰۰ تومان 
  • تعرفه سالاانه از 150000 تومان به 198000 تومان